Corporate finance

Dla naszych klientów:

  • negocjujemy, doradzamy w umowach z instytucjami finansowymi
  • przygotowujemy umowy związane z finansowaniem inwestycji (umowy pożyczek, umowy kredytowe) oraz związane z zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń związanych z pozyskanym kapitałem (weksle, zastawy gwarancyjne, poręczenia, przewłaszczenie na zabezpieczenie, itp.)
  • doradzamy w zakresie pozyskiwania finansowania z własnych źródeł (podwyższenie kapitału)
  • pomagamy w zakresie pozyskiwania kapitału zewnętrznego (emisja akcji, obligacji, pozyskiwanie inwestora strategicznego, wprowadzanie spółek na rynek giełdowy).